Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Brillit Hungary Kft. (székhely: 6791 Szeged, Vadliba utca 26., a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Felhasználó, Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
Jelen dokumentum nem kerül iktatása, elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik és nem minősül írásbeli szerződésnek. Jelen ÁSZF elérhető, letölthető és nyomtatható a https://dashboard.brillit.com/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ címről.

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 • Szolgáltató adatai valamit elérhetősége:
Cégnév: Brillit Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és a panaszkezelés helye 6791 Szeged, Vadliba utca 26.
Cégjegyzékszám: 06 09 022076
Bejegyző Bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25335127-2-06
Statisztikai számjel: 25335127-6312-113-06.
Képviseli: Kovácsné Szabó Erzsébet ügyvezető
Telefon: +36203529955
E-mail cím: support@brillit.com
Tárhely szolgáltató adatai: Sybell Informatika Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.
info@sybell.hu
 • Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapjával és aldomainjeivel kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki, így jelen dokumentum vonatkozik minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a brillit.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren keresztül történik. A Weboldalon történő szerződéskötést elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.
 • A Weboldal használata a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint történik annak elfogadása mellett. A szerződéskötés magyar nyelven történik.
 • A Weboldal szolgáltatásait valamennyi, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, valamint természetes személy jogosult használni, amennyiben a Weboldalon – Szolgáltató visszaigazolásával is megerősítve – érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések, valamint a jelen ÁSZF értelmezése vonatkozásában a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kógens, mindenki számára kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
 • A jelen szabályzat 2018.05.25. napjától visszavonásig hatályos. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa jelen ÁSZF bármely rendelkezését a Felhasználók – honlapon való előzetes közzététellel megvalósuló – értesítése mellett.
 • A módosításokat a Szolgáltató a hatályba lépésük előtt legkésőbb 14 nappal korábban a Weboldalán közzéteszi. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Weboldal böngészésével – mint a szolgáltatás használatával – ráutaló magatartással elfogadja a módosított ÁSZF-ben foglaltakat.
 • Felhasználó, amennyiben belép Szolgáltató Weboldalára, továbbá annak tartalmát bármilyen módon olvassa – még akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak, a jelen Szabályzatban foglaltakat magára nézve mindenkor kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Felhasználó nem fogadja el jelen feltételeket, úgy nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére.
 • Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Címe: Brillit Hungary Kft.
Internet cím: https://brillit.com/
E-mail: support@brillit.com

Regisztráció

 • A Weboldal szolgáltatásait csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. A „Regisztráció” gombra kattintva, az adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Tekintettel arra, hogy Szolgáltató, online platformként gazdálkodó szervezetteket, egyéni vállalkozókat, egyéb gazdasági szereplőket köt össze a gazdasági élet más szereplőivel kizárólag B2B (business to business) alapon regisztrációra is csak ilyen gazdasági szereplők jogosultak.
 • Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja.
 • Szolgáltató az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul – akár regisztráció akár megrendelés során – megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, hibás teljesítésért, illetve károkért nem vállal felelősséget. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból hozzáférhetővé válik.
 • A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetősége van az Ügyfélnek. A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Felhasználó kötelezettségei

 • Felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat megadni (cégnév, kapcsolattartó, adószám, elérhetőségi adatok). Ha a Felhasználó valótlan adatokat ad meg, akkor az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondja a Felek közötti szerződést, és törli a Felhasználó minden adatát a Brillit rendszeréből.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy beszerzés létrehozatalakor, árajánlat küldésekor, hozzászóláskor, üzenet küldéskor mások személyét tiszteletben tartva, trágár, bántó, uszító, sértő kifejezéseket mellőzve kell eljárnia. Tilos a weboldalon adathalász tevékenység folytatása, vagyis legalább öt egymást követő sikertelen beszerzés létrehozása úgy, hogy egyik ajánlatot sem fogadja el, és a beszerzés így a határidő lejárta után sikertelenül záródik le, hiszen ekkor feltételezhető, hogy a Felhasználó csak azért hozza létre a beszerzéseket, hogy így jusson árajánlatokhoz. Az e pontban megfogalmazott magatartások súlyos szerződésszegésnek minősülnek, mely esetekben a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondja a Felek közötti szerződést, és törli a Felhasználó minden adatát a Brillit rendszeréből.
 • A felhasználói fiók nem átruházható. Ez alól kivételt képez a gazdasági társaság jogutódja, melyre a felhasználói fiók átruházható.
 • Felhasználó mint a beszerzés létrehozója nem publikálhatja a Brillit rendszerén belül más Felhasználók számára a kapott árajánlatokat, továbbá az árajánlat adó Felhasználó sem publikálhatja saját árajánlatát a Brillit rendszerén belüli más Felhasználók számára. Amennyiben Felhasználó megszegi fenti titoktartási rendelkezéseket, akkor az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondja a Felek közötti szerződést, valamint törli a Felhasználó minden adatát a Brillit rendszeréből.
 • Szolgáltató semmilyen módon nem felelős a Felhasználók által – különösen a Felhasználó kötelezettségei fejezetben leírtak szerint – okozott károkért.

A Brillit Kft. tájékoztatása az általa nyújtott szolgáltatásról

 • Szolgáltató az alábbi tájékoztatást adja: „Alkalmazásunkkal célunk, hogy segítséget nyújtsunk a cégeknek a lehetséges piaci partnerek felkutatásában és összekapcsolásában. Nálunk lehetsz beszerző és alvállalkozó egyaránt: egy regisztrációval a Brillit minden funkcióját és előnyét kihasználhatod. Termékünk közös platformra helyezi a cégek közti árajánlatok mozgását, ezzel egy átlátható, könnyen kezelhető, egységes, de kialakításának köszönhetően mégis rugalmas rendszert biztosít számodra. Kérj árajánlatot több cégtől egy gombnyomással, vagy küldj árajánlatot számodra eddig ismeretlen cégek beszerzéseire.” továbbá „Velünk megbízóként és alvállalkozóként is számos előnyét élvezheted az alkalmazás használatának. Az üzleti élet bármely területén is tevékenykedsz, a Brillit egyedülálló támogatást nyújt számodra: alkalmazásunkkal segítünk beszerzéseid folyamatának menedzselésében, vagy az új megrendelőid felkutatásában. A Brillit nem csak felgyorsítja, hanem ezzel egyidőben átláthatóbbá is teszi beszerzéseid, és kivitelezéseid egyaránt. Folyamatosan növekvő adatbázisunkban szereplő cégek már a regisztrációd első pillanatától a Te lehetséges piaci partnereid is egyben. Célunk a piaci szereplők összekapcsolása egy nagy piaci közösség kialakulása érdekében.”
 • Szolgáltató, online platformként gazdálkodó szervezetteket, egyéni vállalkozókat, egyéb gazdasági szereplőket köt össze a gazdasági élet más szereplőivel kizárólag B2B (business to business) alapon. Szolgáltató a regisztrált felhasználók egymás közötti kommunikációjának tartalmáért, valódiságáért, sikeréért, az üzleti kapcsolat létrejöttéért, platformon keresztül köttetett együttműködések, szerződések teljesítéséért, bárminemű kárért, elmaradt haszonért felelősséget nem vállal azt teljeskörűen kizárja. Szolgáltató nem ügynök, szolgáltatása nem minősül közvetítői tevékenységnek. Szolgáltató kizárja a weboldal használatából eredő mindennemű felelősségét. Partnerek a szolgáltatásért az aktuális hirdetmény szerint díj fizetésére lehetnek kötelesek fizetős csomag használata esetén.
 • Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton, e-mailben értesít, amikor:
  • Regisztráció indításakor, melyen keresztül a Felhasználó aktiválnia kell fiókját
  • Az aktiválás sikerességéről
  • Jelszó visszaállítás kezdeményezésekor
  • Jelszó visszaállítás sikerességéről
  • Fiók felfüggesztésről, ha a Felhasználó nem aktiválta azt.
  • Beszerzés visszavonásáról
  • Új beszerzésre való meghívásról
  • Új számlát állított ki a Felhasználó
  • Hibajegy rendszerbe új üzenet érkezik
  • Statisztikai adatokról

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás, elállási jog

 • A 45/2014. (II. 26.) kormányrendelet meghatározza a fogyasztói szerződéssel kapcsolatos tájékoztatás és a teljesítés egyes szabályait, továbbá a távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés esetében a szerződés megkötésére és az elállási, illetve a felmondási jogra vonatkozó részletes szabályokat.
 • Tekintettel arra, hogy a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet fogyasztó és Szolgáltató között kötött szerződésekre vonatkozik, és Szolgáltató platformját csak a gazdasági élet szereplői vehetik igénybe, ezért nem alkalmazandóak Szolgáltató weboldalának igénybevétele során annak előírásai. Szolgáltató csak egyes kivételes esetekben külön egyedi írásbeli szerződés alapján létesít jogviszonyt fogyasztókkal. Ezen egyedi esetekre az alábbi tájékoztatások vonatkoznak:
 • Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Ez esetben az Ügyfél A Polgári törvénykönyv XXIV. Fejezete (Hibás teljesítés) szerint jogosult igényét érvényesíteni mely szerint nem fogyasztó Ügyfél kellékszavatossági igénnyel élhet a teljesítéstől számított 1 éven belül. Fogyasztónak minősülő Partnerek részére a következő tájékoztatást adjuk a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendeletnek megfelelően:
 • Kellékszavatosság
  • Ön a termék hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. szabályai szerint.
  • Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
  • Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
  • Felhívom a figyelmét, hogy Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  • A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 • Termékszavatosság
  • Fogyasztó a termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
  • Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a 39. b. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
  • Tájékoztatom, hogy a termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  • Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
  • A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termékhibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  • A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
  • Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
 • Jótállás
  • Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, amennyiben Ön fogyasztónak minősül. Jótállást adunk minden 10.000 Forint feletti értékű tartós fogyasztási cikk termékre az átadástól számított 12 hónapig, kivéve, ha a gyártó ennél hosszabb jótállási időt határoz meg. Ilyen esetben a hosszabb jótállási idő az érvényes. A jótállást csak abban az esetben áll módunkban érvényesíteni, ha a terméket hiánytalanul küldi vissza.
  • A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
  • Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 39. és a 40. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
  • A jótállási igény nem érvényesíthető a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra illetve sérülésekre. A jótállási ügyintézés további részleteire a Ptk.-ban, a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben, illetve a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
 • Elállási jog
  • Ön 14 napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.
  • Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
  • Amennyiben Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (akár postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az 9. pontban megadott címekre. Ebből a célból felhasználhatja az oldalunkon található elállási nyilatkozat mintát is (elallas.pdf) vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát is elektronikus formában. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.
  • Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Fogyasztó a szerződés megkötésének napjától a termék átvételének napjáig is gyakorolhatja elállási jogát.
 • Az elállás joghatásai
  • Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
  • A terméket vissza tudja hozni a 9. pontban megadott ügyfélszolgálat címére, és ott visszakapja a termék árát. Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
  • Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Panaszkezelés módja

 • Szolgáltató célja, hogy megfelelő minőségben, Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítse szolgáltatását. Amennyiben fogyasztónak minősülő Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a 9. pontban megadott elérhetőségeken közölheti.
 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. Amennyiben Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, Szolgáltató a panaszról, az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Felhasználó rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati példányát Felhasználó rendelkezésére bocsátja.
 • Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja, panaszt elutasító álláspontját megindokolja. Szolgáltató a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • Amennyiben nem ért egyet a panaszkezelés eredményével a hatályos jogszabályok értelmében a következő tájékoztatót nyújtjuk fogyasztónak minősülő Partnereink részére:
  • Fenti esetben az illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához vagy a Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testületek valamelyikéhez fordulhat. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében. A http://jarasinfo.gov.hu weblapon találja a járási hivatalok elérhetőségét míg a békéltető testületekre vonatkozó adatokat a következő felsorolás tartalmazza:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: info@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
Elnök: dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Dr. Vasvári Csaba
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

  • A békéltető testületek a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésében segíthetnek jóval gyorsabb és költséghatékonyabb módon. Céljuk a felek közötti egyezség elérése. A határozatuk azonban alávetési nyilatkozat hiányában nem bír kötelező erővel. A békéltető testület kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
  • Online adásvételi és szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogviták esetén az eljárásra kizárólagos illetékességgel a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület rendelkezik.
  • Fogyasztói panasz esetén igénybe vehető az Uniós online vitarendezési platform is, mely egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság weboldalán. Az online felület a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
  • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásokban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles levélben válasziratot küldeni a békéltető testület számára és amennyiben az adott megyében székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani.
  • Végső esetben a fogyasztó az illetékes bírósághoz is fordulhat, ahol panasznapon akár tollba is mondhatja keresetét. Az okirati bizonyítékok csatolása ekkor is elengedhetetlen.

Vegyes rendelkezések

 • Szolgáltató kötelezettségei teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni melynek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, csakúgy, mintha a megvalósított jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 • Szolgáltató Weboldalának megtekintése és annak használata feltételezi Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 • Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldal használata miatt következett be. Felhasználó felelős az internetes kommunikációra használt eszköze, valamint az azon található adatok védelméért. A Weboldalon feltüntetett árak, képek, leírások, műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek és a termékek szélesebb körű megismerésére szolgálnak. A képek illusztrációk. Szolgáltató feltételezi, hogy Felhasználó az általa kiválasztott B2B partnereket már ismeri, azokról más forrásból is információkat gyűjtött. Szolgáltató Weboldalán lévő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal. Elírás, hibás adat esetén a B2B partner hivatalos közleményében megadott adatok érvényesek.
 • Szolgáltató adatkezelését GDPR kompatibilis módon végzi, melyről további részletek a közzétett adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.
 • Szolgáltató fenntart minden, a Weboldala bármely részének, részletének bármilyen módszerrel, történő terjesztésével és másolásával kapcsolatos jogot. Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlapok egészének vagy részeinek bármilyen – a szerzői jogról szóló törvény szerinti – felhasználása. (többszörözés, terjesztés, átdolgozás stb.)
 • A jogosulatlan felhasználás polgári- és büntető jogi következményeket, valamint kártérítési felelősséget von maga után.
 • Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogellenessé válna, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét nem érinti.
 • Amennyiben Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető adott jogról való lemondásnak. Az itt rögzített jogokról történő lemondás csak arra vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat megtételével érvényes. Amennyiben Szolgáltató alkalomszerűen nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelent lemondást azoknak a későbbi szigorú betartásáról.
 • Felek vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton rendezik. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó egymás közötti jogvitákra nézve kikötik a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Szeged, 2018.05.25.