Általános szerződési feltételek
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Brillit Hungary Kft. (székhely: 6791 Szeged, Vadliba utca 26., a továbbiakban: Szolgáltató) és a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél, Felhasználó, Partner) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).
Jelen dokumentum nem kerül iktatása, elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven íródik és nem minősül írásbeli szerződésnek. Jelen ÁSZF elérhető, letölthető és nyomtatható a https://dashboard.brillit.com/altalanos-szerzodesi-feltetelek/ címről.

Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

 • Szolgáltató adatai valamit elérhetősége:
Cégnév: Brillit Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely és a panaszkezelés helye 6791 Szeged, Vadliba utca 26.
Cégjegyzékszám: 06 09 022076
Bejegyző Bíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 25335127-2-06
Statisztikai számjel: 25335127-6312-113-06.
Képviseli: Kovácsné Szabó Erzsébet ügyvezető
Telefon: +36203529955
E-mail cím: support@brillit.com
Tárhely szolgáltató adatai: Sybell Informatika Kft.
1158 Budapest, Késmárk u. 7/b 2. em. 206.
info@sybell.hu
 • Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapjával és aldomainjeivel kapcsolatos jogviszonyokra terjed ki, így jelen dokumentum vonatkozik minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a brillit.com weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található elektronikus piactéren keresztül történik. A Weboldalon történő szerződéskötést elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) szabályozza, azzal, hogy a jelen ÁSZF-el az Ektv. 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti tájékoztatást megadta a Szolgáltató.
 • A Weboldal használata a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint történik annak elfogadása mellett. A szerződéskötés magyar nyelven történik.
 • A Weboldal szolgáltatásait valamennyi, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, valamint természetes személy jogosult használni, amennyiben a Weboldalon – Szolgáltató visszaigazolásával is megerősítve – érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések, valamint a jelen ÁSZF értelmezése vonatkozásában a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kógens, mindenki számára kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.
 • A jelen szabályzat 2018.05.25. napjától visszavonásig hatályos. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyoldalúan módosítsa jelen ÁSZF bármely rendelkezését a Felhasználók – honlapon való előzetes közzététellel megvalósuló – értesítése mellett.
 • A módosításokat a Szolgáltató a hatályba lépésük előtt legkésőbb 14 nappal korábban a Weboldalán közzéteszi. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a Weboldal böngészésével – mint a szolgáltatás használatával – ráutaló magatartással elfogadja a módosított ÁSZF-ben foglaltakat.
 • Felhasználó, amennyiben belép Szolgáltató Weboldalára, továbbá annak tartalmát bármilyen módon olvassa – még akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a Weboldalnak, a jelen Szabályzatban foglaltakat magára nézve mindenkor kötelezőnek ismeri el. Amennyiben Felhasználó nem fogadja el jelen feltételeket, úgy nem jogosult a Weboldal tartalmának megtekintésére.
 • Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Címe: Brillit Hungary Kft.
Internet cím: https://brillit.com/
E-mail: support@brillit.com

Regisztráció

 • A Weboldal szolgáltatásait csak regisztrált felhasználók vehetik igénybe. A „Regisztráció” gombra kattintva, az adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. Tekintettel arra, hogy Szolgáltató, online platformként gazdálkodó szervezetteket, egyéni vállalkozókat, egyéb gazdasági szereplőket köt össze a gazdasági élet más szereplőivel kizárólag B2B (business to business) alapon regisztrációra is csak ilyen gazdasági szereplők jogosultak.
 • Ügyfél a Weboldalon történő regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a Weboldalon közzétett Adatvédelmi tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja.
 • Szolgáltató az Ügyfél által tévesen vagy pontatlanul – akár regisztráció akár megrendelés során – megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, hibás teljesítésért, illetve károkért nem vállal felelősséget. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért sem, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból hozzáférhetővé válik.
 • A korábban rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után lehetősége van az Ügyfélnek. A Szolgáltatót a regisztrált adatok ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Felhasználó kötelezettségei

 • Felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat megadni (cégnév, kapcsolattartó, adószám, elérhetőségi adatok). Ha a Felhasználó valótlan adatokat ad meg, akkor az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondja a Felek közötti szerződést, és törli a Felhasználó minden adatát a Brillit rendszeréből.
 • Felhasználó tudomásul veszi, hogy beszerzés létrehozatalakor, árajánlat küldésekor, hozzászóláskor, üzenet küldéskor mások személyét tiszteletben tartva, trágár, bántó, uszító, sértő kifejezéseket mellőzve kell eljárnia. Tilos a weboldalon adathalász tevékenység folytatása, vagyis legalább öt egymást követő sikertelen beszerzés létrehozása úgy, hogy egyik ajánlatot sem fogadja el, és a beszerzés így a határidő lejárta után sikertelenül záródik le, hiszen ekkor feltételezhető, hogy a Felhasználó csak azért hozza létre a beszerzéseket, hogy így jusson árajánlatokhoz. Az e pontban megfogalmazott magatartások súlyos szerződésszegésnek minősülnek, mely esetekben a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondja a Felek közötti szerződést, és törli a Felhasználó minden adatát a Brillit rendszeréből.
 • A felhasználói fiók nem átruházható. Ez alól kivételt képez a gazdasági társaság jogutódja, melyre a felhasználói fiók átruházható.
 • Felhasználó mint a beszerzés létrehozója nem publikálhatja a Brillit rendszerén belül más Felhasználók számára a kapott árajánlatokat, továbbá az árajánlat adó Felhasználó sem publikálhatja saját árajánlatát a Brillit rendszerén belüli más Felhasználók számára. Amennyiben Felhasználó megszegi fenti titoktartási rendelkezéseket, akkor az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Szolgáltató azonnali hatállyal felmondja a Felek közötti szerződést, valamint törli a Felhasználó minden adatát a Brillit rendszeréből.
 • Szolgáltató semmilyen módon nem felelős a Felhasználók által – különösen a Felhasználó kötelezettségei fejezetben leírtak szerint – okozott károkért.

Panaszkezelés módja

 • Szolgáltató célja, hogy megfelelő minőségben, Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítse szolgáltatását. Amennyiben fogyasztónak minősülő Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel, annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a 9. pontban megadott elérhetőségeken közölheti.
 • Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja. Amennyiben Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, Szolgáltató a panaszról, az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Felhasználó rendelkezésére bocsátja. Amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, úgy Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak másolati példányát Felhasználó rendelkezésére bocsátja.
 • Az írásbeli panaszt Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja, panaszt elutasító álláspontját megindokolja. Szolgáltató a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
 • Amennyiben nem ért egyet a panaszkezelés eredményével a hatályos jogszabályok értelmében a következő tájékoztatót nyújtjuk fogyasztónak minősülő Partnereink részére:
  • Fenti esetben az illetékes Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához vagy a Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testületek valamelyikéhez fordulhat. A fogyasztóvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében. A http://jarasinfo.gov.hu weblapon találja a járási hivatalok elérhetőségét míg a békéltető testületekre vonatkozó adatokat a https://bekeltetes.hu/udvozlo oldalon találja.
  • A békéltető testületek a fogyasztói jogviták bíróságon kívüli rendezésében segíthetnek jóval gyorsabb és költséghatékonyabb módon. Céljuk a felek közötti egyezség elérése. A határozatuk azonban alávetési nyilatkozat hiányában nem bír kötelező erővel. A békéltető testület kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
  • Online adásvételi és szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogviták esetén az eljárásra kizárólagos illetékességgel a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület rendelkezik.
  • Fogyasztói panasz esetén igénybe vehető az Uniós online vitarendezési platform is, mely egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság weboldalán. Az online felület a következő címen érhető el: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
  • Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásokban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles levélben válasziratot küldeni a békéltető testület számára és amennyiben az adott megyében székhellyel vagy telephellyel rendelkezik, a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani.
  • Végső esetben a fogyasztó az illetékes bírósághoz is fordulhat, ahol panasznapon akár tollba is mondhatja keresetét. Az okirati bizonyítékok csatolása ekkor is elengedhetetlen.

Vegyes rendelkezések

 • Szolgáltató kötelezettségei teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni melynek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, csakúgy, mintha a megvalósított jogellenes magatartást saját maga követte volna el.
 • Szolgáltató Weboldalának megtekintése és annak használata feltételezi Felhasználó részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
 • Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldal használata miatt következett be. Felhasználó felelős az internetes kommunikációra használt eszköze, valamint az azon található adatok védelméért. A Weboldalon feltüntetett árak, képek, leírások, műszaki adatok kizárólag tájékoztató jellegűek és a termékek szélesebb körű megismerésére szolgálnak. A képek illusztrációk. Szolgáltató feltételezi, hogy Felhasználó az általa kiválasztott B2B partnereket már ismeri, azokról más forrásból is információkat gyűjtött. Szolgáltató Weboldalán lévő esetleges hibákért, elírásokért felelősséget nem vállal. Elírás, hibás adat esetén a B2B partner hivatalos közleményében megadott adatok érvényesek.
 • Szolgáltató adatkezelését GDPR kompatibilis módon végzi, melyről további részletek a közzétett adatvédelmi tájékoztatóban találhatók.
 • Szolgáltató fenntart minden, a Weboldala bármely részének, részletének bármilyen módszerrel, történő terjesztésével és másolásával kapcsolatos jogot. Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a honlapok egészének vagy részeinek bármilyen – a szerzői jogról szóló törvény szerinti – felhasználása. (többszörözés, terjesztés, átdolgozás stb.)
 • A jogosulatlan felhasználás polgári- és büntető jogi következményeket, valamint kártérítési felelősséget von maga után.
 • Amennyiben a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogellenessé válna, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét nem érinti.
 • Amennyiben Szolgáltató jelen ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, úgy a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető adott jogról való lemondásnak. Az itt rögzített jogokról történő lemondás csak arra vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat megtételével érvényes. Amennyiben Szolgáltató alkalomszerűen nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelent lemondást azoknak a későbbi szigorú betartásáról.
 • Felek vitás ügyeiket elsődlegesen békés úton rendezik. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó egymás közötti jogvitákra nézve kikötik a Szegedi Járásbíróság, illetve a Szegedi Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Szeged, 2018.05.25.